مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Personal - Windows - Unlimited - Web Space
Email id - 10 mail ids
Database: MySQL/MsSql
Transfer - Unlimited

2 yrs hosting + 2 yrs domain - Rs.2000 Per.yr
1 yr hosting + 1 yr domain - Rs.2500 Per.yr

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Business - Windows - Unlimited - Web Space
Email id - 25 mail ids
Database: MySQL/MsSql
Transfer - Unlimited

2 yrs hosting + 2 yrs domain - Rs.2500 Per.yr
1 yr hosting + 1 yr domain - Rs.3500 Per.yr

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Corporate - Windows - Unlimited - Web Space
Email id - 500 email ids
Database: MySQL/MsSql
Transfer - Unlimited

2 yrs hosting + 2 yrs domain - Rs.15000 Per.yr
1 yr hosting + 1 yr domain - Rs.10000 Per.yr

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.110.85) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution